Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Horyzonty studiów strategicznych” autorstwa pracowników Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Kamili Pronińskiej, Agnieszki Bieńczyk-Missali, Patrycji Grzebyk, Roberta Kupieckiego, Marka Madeja, Andrzeja Szeptyckiego i Piotra Śledzia (należących jednocześnie do Stowarzyszenia Studiów Strategicznych).

Książka została zadedykowana Profesorowi Romanowi Kuźniarowi, zaś opracowanie jego autorstwa z 2005 r. pt. „Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki” stanowiło dla zespołu autorskiego główną inspirację. Zadaniem „Horyzontów…” jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania o granice rozszerzania się zakresu przedmiotowego studiów strategicznych – o nowe (podlegające procesowi „weaponizacji”) zasoby siły państw i płaszczyzny ich rywalizacji służącej realizacji kluczowych interesów, takie jak: technologie (wojskowe i cywilne), sfera informacyjna, energia i klimat, wymiar etyczny czy prawo międzynarodowe, zaś swoiste studium przypadku stanowi w tym kontekście wojna w Ukrainie (zob. spis treści).

Książka rekomendowana przez Stowarzyszenie Studiów Strategicznych.